Wojewódzka Dyrekcja Edukacji Narodowej w Bursie (Turcja)

Wojewódzka Dyrekcja Edukacji Narodowej- koordynator projektu- wyznaczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Turcji jest prawomocną instytucją odpowiedzialną za realizowanie zagadnień związanych z edukacją w regionie. Dyrekcja sprawuje pieczę nad wszystkimi szkołami i instytucjami edukacyjnymi funkcjonującymi w prowincji Bursa.

Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych, wyposażenie klas oraz formułowanie i rozpowszechnienie materiałów dydaktycznych to główne zadania realizowane przez instytucję. Organizacja rozwija współpracę w ramach projektów z podmiotami działającymi w sferze edukacji na szczeblu lokalnym, narodowym i międzynarodowym, a jej misją jest stałe dążenie do podniesienia jakości kształcenia i edukacji w regionie. Aktywność edukacyjna i naukowa instytucji przejawia się w organizowaniu przedsięwzięć kulturalnych tj. koncertów, spektakli, seminariów, konferencji, warsztatów, itp., których celem jest integracja lokalnej społeczności.

Kierownictwo instytucji bierze aktywny udział w tworzeniu polityki edukacyjnej kraju poprzez wdrażanie projektów kierowanych do różnych grup związanych z edukacją (nauczycieli szkolnych, akademickich, współpracujących z osobami starszymi)  oraz instytucji edukacyjnych. Dodatkowo z seminariów, konferencji i szkoleń implikuje doświadczenie, które wykorzystywane jest w obszarze zarządzania, samoewaluacji, zarządzania przez jakość, oraz nauki o demokracji. W zarządzie Wojewódzkiej Dyrekcji Edukacji Narodowej zasiada dziesięciu dyrektorów, a w instytucji pracuje blisko 260 pracowników.